grafic 3

Un estudi aporta dades sobre la situació de les llars monoparentals en relació a la pobresa energètica, entre altres coses

Save the Children ha tret un estudi sobre les llars monoparentals sota el títol “Más solas que nunca”. Aquest informe analitza la situació social de les llars de l’estat espanyol que estan composades per un sol adult.

Aquestes llars estan composades en més d’un 80% per mares amb fills, per tant, el terme hauria de ser monomarental.

Com bé sabem, la pobresa energètica es distribueix de forma desigual en la població, havent-hi elements socials que determinen una major incidència d’aquesta problemàtica en determinats col·lectius. Les llars monomarentals estan especialment afectades per la pobresa energètica, entre altres factors d’exclusió social.

A l’informe s’hi poden trobar moltes dades, però aquí farem un breu recull d’aquelles que fan referència a la pobresa energètica.

El 37,8% de les llars monomarentals estan afectades per la pobresa energètica.

MonomarentalsBimarentals
No port permetre’s mantenir la llar a una temperatura adequada13.4%9.9%
Haver patit endarreriments al pagament dels subministraments21.5%13.6%

L’afectació d’uns dels principals indicadors de pobresa energètica en el cas de les llars monoparentals és clarament superior respecte les llars amb dos adults.

La màxima diferència entre llars monomarentals i les bimarentals és en l’indicador més objectiu, ja que no depèn de la percepció subjectiva de la temperatura. L’endarreriment en el pagament del subministraments és un clar indicador de dificultats econòmiques i de greu risc de tall. A més, la seva valoració no depèn de la percepció de fred subjectiva.

Una de les principals dimensions de la pobresa energètica és la pobresa, l’exclusió social. En aquesta dimensió, les famílies monomarentals ja parteixen d’una situació de desavantatge manifest.

grafic 1

La gràfica anterior ens mostra les categories en l’eix integració-exclusió elaborats a partir de la taxa AROPE. Veiem com ens les posicions de l’eix corresponents a l’exclusió, els infants de les famílies monomarentals hi estan sobrepresentades.

Un altre dels eixos que determinen la pobresa energètica és l’estat de les edificacions. Per aquesta dimensió l’estudi ens mostra com les llars monomarentals també estan en una situació pitjor, ja que el 29% viuen en barris marginals i degradats, mentre que pel total de la població aquest valor baixa al 20.4%.

Per acabar aquest breu repàs, adjuntem una taula de l’informe que fa referència a diversos problemes relacionats amb l’habitatge.

grafic 2