Avis Legal

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, seran incorporades en un fitxer responsabilitat de ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD), (des d'ara ABD) estafar NIF: G-59435180, i domicili en Carrer Quevedo 2, baixos. 08012-Barcelona.

Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) està inscrita amb el número 12182 en el Registre Nacional d'Associacions del Ministeri de l'Interior.

Per a la utilització de la Pàgina es requereix l'acceptació expressa de l'usuari de totes i cadascuna de les clàusules que s'indiquen en el present Avís Legal, així com de cadascuna de les advertències o clàusules específiques que s'estableixin per a la contractació de determinats serveis, productes o ús de zones de la Pàgina.

En cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, l'usuari s'haurà d'abstenir d'accedir i / o utilitzar els serveis i / o continguts posats a la seva disposició a la Pàgina, procedint a abandonar la mateixa.

ÚS DE LA PÀGINA

L'usuari s'obliga a no utilitzar la pàgina per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal. Així mateix, s'obliga a no realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

La Companyia actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d'un servei d'informació sobre els seus propis serveis, no es fa responsable dels continguts que, en contravenció a les presents condicions generals, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l'usuari l'únic responsable de la veracitat i licitud dels mateixos.

La Companyia podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui sent utilitzat per l'usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l'usuari si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que en el mateix s'ofereixen que pugui considerar contrari a l'expressat en el present Avís Legal

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d'aquesta pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

La Companyia no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d'error o que el lliure ús dels mateixos per l'usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d'aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l'usuari.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total parcial, de la informació continguda en la pàgina, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de la Companyia.

LINKS ENLLAÇOS O

La Pàgina pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de la Companyia. En qualsevol cas, la Companyia no podrà ser considerada responsable dels continguts d'aquests llocs web ni de les mesures que s'adoptin relatives a la seva privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal.

La Companyia recomana la lectura detinguda de les condicions d'ús i la política de privacitat d'aquests llocs.

En cas d'estar interessat en activar un enllaç a alguna de les pàgines de la Companyia ha de comunicar, obtenint el consentiment exprés per crear l'enllaç. La Companyia es reserva el dret d'oposició a l'activació d'enllaços amb el seu lloc web.

MENORS D'EDAT

El contingut dels serveis oferts i el seu ús queden limitats a usuaris majors de 16 anys. La Companyia recorda als usuaris majors d'edat, que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i / o continguts són no apropiats per a l'edat d'aquests últims.

La Companyia els informa que existeixen programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l'accés a determinats continguts i serveis, de tal manera que els pares o tutors, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis d'Internet als quals els menors poden tenir accés i quins no.

RESPONSABILITATS

La Companyia no serà responsable directa ni subsidiàriament:

La qualitat del servei, la velocitat d'accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.

Els danys que es puguin causar en els equips de l'usuari per la utilització de la Pàgina.

Els casos en què un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.

Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició.

La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis en ell oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. La Companyia no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme al que estableix el present Avís Legal.

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l'usuari serà responsable de:

Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïts i enviats a la Companyia per mitjà de la Pàgina oa la Pàgina.

De la realització de qualsevol tipus d'actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i / o perjudicial.

FUR

El present Avís Legal es troba redactat en castellà, i es troba sotmès a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la Pàgina les parts, amb l'acceptació de les clàusules estableix el present Avís Legal es sotmetran als Tribunals i Jutjats competents de Barcelona

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD) posa en coneixement dels usuaris de la pàgina web de la nostra titularitat la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals.

Per a això s'adopten les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal continguts en els mateixos i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Les dades personals facilitades seran incloses en els fitxers, manuals o automatitzats registrats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sota titularitat de la Companyia, que utilitzarà per a l'adequada gestió de la relació contractual

L'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant comunicació escrita dirigida al domicili de la Companyia ubicat a: carrer Quevedo 2, baixos. 08012-Barcelona.

Pot ampliar la informació sobre la nostra política de privacitat en l'enllaç annex: Política de Privacitat.

L'usuari serà l'únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a la Companyia.

La navegació per la pàgina deixa com rastre l'adreça IP assignada pel seu proveïdor d'accés, aquestes dades únicament seran utilitzades amb la finalitat d'elaborar dades estadístiques de la Pàgina.

La Companyia administra el seu entorn de servidors de forma adequada, tenint una infraestructura tallafocs d'estricte compliment. Utilitza contínuament tecnologies actuals per assegurar-se que la confidencialitat i la privacitat de la informació no estan compromeses.

FUR

El present Avís Legal es troba redactat en castellà, i es troba sotmès a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la Pàgina les parts, amb l'acceptació de les clàusules estableix el present Avís Legal es sotmetran als Tribunals i Jutjats competents.