images

Un dels col·lectius afectats per la pobresa energètica és el de les persones grans. Observem quins són els factors i les causes que fan que aquest sigui un grup de població especialment vulnerable

L’edat és un dels eixos de desigualtat que defineixen l’exclusió social, això significa que ser més o menys gran no implica patir situacions d’exclusió, però sí que a igual situació social, l’edat pot empitjorar-la.

En la pobresa energètica trobem alguns factors estretament relacionats amb la gent gran que poden ser agreujants d’aquesta problemàtica. Ara bé, cal tenir present que la pobresa, com a fenomen, és multicausal i que, per tant, el factor edat no explica les situacions de pobresa per si sol, cal afegir-hi altres factors, com l’econòmic.

baixa

Si analitzem els 3 principals factors que poden causar pobresa energètica, veiem que les persones grans estan representades de forma especial en la majoria.

  • Manca d’ingressos: aquesta és una de les variables de major impacte en la definició de la pobresa energètica. Si observem les xifres relatives a les pensions a l’estat espanyol, veiem que més del 50% dels pensionistes cobren per sota dels 645€ al mes. Des de 2012, de fet, les pensions es revaloritzen un 0,25% anual, el que implica una davallada significativa del poder adquisitiu dels pensionistes. Si s’hi afegeix que moltes llars estant vivint amb els únics ingressos dels pensionistes, podem deduir que el pagament dels subministraments energètics és cada cop més complicat. Les xifres indiquen que gairebé un 30% dels espanyols viu gràcies a algun tipus de pensió. En aquest cas, ser gran, és un factor molt determinant per patir una situació econòmica deficient. Si observem la causa següent i la relacionem amb aquestes dades, veurem que les persones majors tenen força risc de patir pobresa energètica.
  • Cost de l’energia: El cost de l’energia sempre és un factor relatiu al nivell d’ingressos i és el mateix per tothom. Ara bé, en el cas de l’estat espanyol, podem afirmar que l’energia ha tingut un increment de costos espectacular en els darrers anys. Ja ho hem compartit en aquest post, però els increments de preu en els anys de crisi econòmica es situen al voltant del 75%. Ja hem vist que les darreres revaloritzacions de les pensions són del 0,25%. El diferencial, doncs, deixa a les persones grans en greu desavantatge, ja que no poden complementar aquests minsos ingressos.
  • L’estat dels edificis: aquesta és una variable també de cabdal importància. L’estat de les edificacions és un factor clau per determinar la temperatura interna de les llars i l’esforç energètic que cal per assolir una temperatura de confort. Les edificacions prèvies a 1979 estan mancades de cap tipus de regulació constructiva que cerqui una mínima eficiència energètica. En un país on el règim de tinença els habitatges és del 80% de propietat, cal esperar que moltes persones grans disposin de pisos anteriors a aquesta data i que, per tant, no disposin de bons aïllaments ni bons tancaments. Els pisos vells, a més, acostumen a tenir sostres alts i estar mancats de sistema de calefacció, obligant a fer ús d’estufes elèctriques de forma intensiva. En aquest post ja vam parlar de les deficiències en les edificacions catalanes a partir de dades.

Una breu repassada als tres factors principals que poden definir una situació de pobresa energètica ja ens indica la major vulnerabilitat de les persones grans davant aquesta problemàtica. Però a més, en la nostra tasca quotidiana ens trobem altres factors que afecten especialment les persones grans en situació de vulnerabilitat:

 

  1. Enganys per part dels comercials de les empreses energètiques: per tots és sabut que es duen a terme aquestes males pràctiques aprofitant el desconeixement general del sector. La gent gran acostuma a ser un blanc fàcil de comercials sense escrúpols que cerquen la comissió a qualsevol preu. Persones grans confiades i benintencionades, a vegades amb baixos recursos formatius, es veuen enganyades amb promeses de descomptes i pagant serveis que no necessiten i preus elevadíssims. Aquest és un problema real al que cal fer front, ja que les persones grans queden lligades a aquests abusos durant dos o tres anys a través de les clàusules de permanència.
  1. Precarietat contractual dels lloguers: en diversos casos ens trobem a persones grans que no tenen accés a les factures i els hi cobren conjuntament al lloguer en uns tractes que es porten fent així des de sempre. Això impedeix que siguin conscients del seu consum i els impossibilita realitzar canvis tarifaris que els beneficiarien.
  2. Casos de mobbing: ens hem trobat, sobretot al centre de Barcelona, casos de persones de renda antiga que han patit casos de mobbing Això els ha comportat talls de llum, aigua i gas de forma recurrent i continuada. Aquests casos són pobresa energètica, ja no per una qüestió d’impagament, sinó de manca d’accés a l’energia.
  3. Fugir de casa: en les nostres actuacions hem trobat casos de persones que, fins i tot, manifesten passar el dia al carrer perquè fa menys fred que a casa seva. Algunes aprofiten els recursos públics com els casals de la gent gran i d’altres s’estan pel carrer. Els qui poden, es passen les tardes al bar.

Les persones grans no pateixen només una situació econòmica precària ateses les baixes pensions, sinó que també presenten uns nivells formatius inferiors a la resta de la població que agreugen la ja de per si complicada comprensió del sector energètic i les seves regulacions. Un sector difícil d’entendre per tothom. A més, quan les persones són molt grans i, a més, s’hi sumen problemàtiques de vulnerabilitat social, és molt fàcil adoptar actituds passives de resignació que porten a l’immobilisme i venen del desengany. Això fa que aquestes persones grans ja no tinguin ganes ni esme d’activar recursos per modificar certes situacions que, tot i saber injustes, sempre han estat així i no els comporten sobresalts.

images (1)

Si parlem dels impactes de la pobresa energètica, tal i com van fer de forma més extensa en aquest post i aquest, podem veure com les persones grans pateixen els efectes sobre la salut de forma preeminent. Són més vulnerables a les afeccions respiratòries, constipats i grips, a més de patir més problemes a les articulacions i relacionats amb els dolors crònics, que s’agreugen amb el fred a la llar.