Des d'Energia Justa voldríem compartir algunes reflexions sobre el bo social i la situació de les persones grans que viuen soles. Tractarem tant una part de la normativa que regula aquests ajuts, com la seva tramitació. En aquest primer article, parlarem de la primera part.

Com sabem, la normativa actual del bo social, vigent des del 2018, atorga una bonificació a la factura que pot ser del 25%, 40% la 100% per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat. Recentment, per fer front als preus desbocats de l'electricitat en els darrers mesos, es va aprovar, entre altres mesures, una modificació temporal que augmenta aquests descomptes.

Segons les dades de la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC), el nombre de contractes de llum acollits al bo social van passar de 2.332.650 al desembre 2017 1 1.161.214 al maig 2021, és a dir, durant gairebé dos anys i mig, es van perdre al voltant de 1,2 milions de contractes amb bo social; el que probablement representi una xifra propera a la de 3 milions de persones afectades (assumint la mitjana espanyola de 2,5 persones per llar).

Com que les dades de pobresa energètica a Espanya durant aquest període no indiquen que aquesta hagi disminuït, hem d'assumir que la disminució en contractes acollits al bo social es deu a una dificultat més gran en la seva tramitació.

Hem de recordar, que fins al 2018 la normativa del bo social comptava amb una mena de “calaix de sastre” que donava la possibilitat d'accedir al bo social de manera automàtica per contractar una potència inferior als 3kW. Al desembre de 2017 hi havia 1.645.948 contractes acollits al bo social per aquest motiu. La nova normativa no contempla aquesta possibilitat.

Sabem des de la nostra experiència en Energia Justa que moltes persones grans, amb habitatges petits i pocs electrodomèstics contractaven poca potència i aquí trobem una primera dificultat per a la gent gran, ja que per tramitar el bo social actual han de presentar diversos documents, no sempre fàcils daconseguir. També es veuen obligades a tramitar aquest ajut cada dos anys. Addicionalment, la gent gran que viu sola, per completar el tràmit del bo social han de presentar un document que demostri el seu estat civil.

La normativa actual del bo social indica que, si el titular no forma part duna unitat familiar, ha d'aportar una “full individual del Registre Civil", però si busquem als diferents registres civils d'Espanya, no hi ha un document amb aquest nom. En canvi, els registres i les empreses elèctriques ens indiquen que es tracta del certificat de fe de vida i estat, que acredita que la persona és viva i també certifica el seu estat civil.

En una aparent ajuda per a qui pogués tenir dificultats per aconseguir aquest full individual (que com ja hem dit, és en realitat el certificat de fe de vida i estat) la normativa ens diu també que “Fins que sigui possible l'expedició del full individual del Registre Civil d'acord amb la normativa reguladora, podrà presentar-se qualsevol document expedit per l'autoritat competent que acrediti de manera fefaent l'estat civil del sol·licitant”. No obstant això, a través del nostre programa Energia Justa, no hem pogut trobar aquesta alternativa proposada. Per tant, de confirmar-se la nostra experiència, no veiem que aquest text legal aporti cap simplificació, ja que només representa una declaració d'intencions.

Finalment, ens trobem que l'expedició del certificat de fe de vida i estat no es fa de manera similar a tots els municipis. per exemple, en algun d'ells no se'ls expedeix a les persones estrangeres, encara que hagin viscut a Espanya la major part de la vida.

Aquí hem volgut ressenyar alguns obstacles normatius que dificulten que les persones grans que viuen soles puguin obtenir amb facilitat el bo social. En un segon article, presentarem algunes dificultats pràctiques que hem trobat a través de l'experiència del nostre programa.

Energia Justa és una xarxa de voluntariat compromesa amb la lluita contra la pobresa energètica.
Si tens qualsevol dubte, posa't en contacte amb el nostre programa.

A la Comunitat de Madrid:

[email protected]

610 703 694

A l'Àrea Metropolitana de Barcelona:

[email protected]

674 346 872

Energia Justa és un programa impulsat per Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) i Ecoserveis, dues entitats sense ànim de lucre que operen a l'àmbit social i energètic. A Madrid està finançat per Fundació Montemadrid i CaixaBank. A Catalunya el projecte està finançat per la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona, i ha rebut premis o ajudes puntuals d'altres entitats com Som Energia, la Filadora i el Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (Ceec).